Enerbit

Wybierz

Monitorowanie strat ciepła w kotle

Na główne straty ciepła w kotle składają się:


  • •   Strata wylotowa.
  • •   Strata niecałkowitego spalania.
  • •   Strata niezupełnego spalania.
  • •   Strata konwekcji i promieniowania.Monitorowanie straty wylotowej odbywa się przez śledzenie punktu pracy na wykresie ze współ­rzędnymi niezależnymi (tlen w spalinach i tem­pe­ra­tu­ra wy­lo­to­wa spalin).

Linie wykresu są obliczane stosownie do aktualnego składu chemicznego spalin i za­war­to­ści wilgoci.

Kontrolowanie tej największej straty ciepła umożliwia bieżącą kontrolę sprawności kotła. Obsługa może dokonywać zmian ustawień wartości zadanej tlenu w przypadku, gdy to jest celowe i możliwe.

                             
Monitorowanie na bieżąco straty wylotowej kotła pyłowego.

 


Drugą, co do wielkości stratą ciepła w kotle jest strata niecałkowitego spalania wynikająca z po­zo­sta­ło­ści niespalonych części palnych w popiele lotnym i den­nym (żużlu).

Zawartość części palnych w popiele lotnym nie jest mierzona metodami bezpośrednimi i dlatego jej wiel­kość określa się laboratoryjnie, co jest poważną wadą, ponieważ opóźnienie unie­mo­żliwia jej kontrolę w trybie on-line.

        

Monitorowanie na bieżąco części palnych w popiele lotnym.

W celu usunięcia tej wady zastosowano model, którego własności określane są przy użyciu sztucznej sieci neuronowej. W wyniku działania tego modelu otrzymujemy przebieg zawartości części palnych w popiele lotnym z okresem próbkowania wynoszącym 10 sekund.

 Części palne w popiele lotnym - porównanie wyników laboratoryjnych i wartości estymowanych za pomocą modelu neuronowego.


pobierz folder "Monitorowanie Strat Ciepła w Kotle" (0,2 MB)